J.L. Azcarraga 24, Bertamiráns, 15220

Política de privacidade

1. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Razón Social: ———————————————————————- (en adiante, a “Empresa” ou o “Responsable”).
CIF: —————–
Domicilio: ———————————————————————————————-
Teléfono: ———————–
Email para comunicacións en materia de Protección de datos: ———————————

1.1. Normativa aplicable

A nosa Política de Privacidade deseñouse dacordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Ao facilitarnos os seus datos, Vostede declara haber lido e coñecer a presente Política de Privacidade, prestando o seu consentemento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais dacordo ás finalidades e termos aquí expresados.

A Empresa poderá modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán ser complementadas polo Aviso Legal, Política de Cookies e as Condicións Xerais que, no seu caso, se recollan para determinados produtos ou servizos, no caso de que dito acceso supoña algunha especialidade en materia de protección de datos de carácter persoal.

1.2. Delegado de Protección de Datos

A empresa non ten Delegado de Protección de Datos.

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

O tratamento que realizamos dos seus datos persoais responde ás seguintes finalidades:

– Proporcionarlle información relacionada cos produtos e servizos que ofrece a nosa empresa e que se detallan neste sitio web.

– Realizar a contratación dos nosos servizos mediante a aceptación do correspondente orzamento / pedido e/ou a firma dun contrato mercantil.

– Enviarlle por correo electrónico e/ou postal as noticias e novidades acerca da nosa entidade, así como as actualizacións do noso catálogo de produtos e servizos.

2.1. Plazo de Conservación dos seus datos

Conservaremos os seus datos persoais dende que nos dé o seu consentemento ata que o revoque ou ben solicite a limitación do tratamento. En tales casos, manteremos os seus datos de maneira bloqueada durante os prazos legalmente esixidos.

3. LEXITIMACIÓN E DATOS RECOLLIDOS

A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o consentemento expreso otorgado mediante un acto positivo e afirmativo (cumprimentar o formulario correspondente e marcar a casiña de aceptación desta política) no momento de facilitarnos os seus datos persoais.

3.1. Consentemento para tratar os seus datos

Ao cumprimentar os formularios, marcar a casiña “Acepto a Política de Privacidade” e facer clic para enviar os datos, ou ao remitir correos electrónicos á Empresa a través das contas habilitadas para tal efecto, o Usuario manifesta haber lido e aceptado expresamente a presente política de privacidade, e otorga o seu consentemento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades indicadas.

3.2. Categorías de datos

Os datos que se recollen refírense á categoría de datos identificativos, como poden ser: Nome e Apelidos, Teléfono, Dirección Postal, Empresa, Enderezo electrónico, así como a dirección IP dende onde accede ao formulario de recollida de datos.

4. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Dentro do nuestro compromiso por garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos de carácter personal, informámoslle de que se adoptaron as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, dada conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que estén expostos, según o Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESIÓN DE DATOS

Non se prevén cesións de datos ni transferencias internacionais dos seus datos, a excepción das autorizadas pola lexislación fiscal, mercantil e de telecomunicacións así como naqueles casos nos que unha autoridade xudicial nolo requira.

6. DEREITOS DO USUARIO

Calquera interesado ten dereio a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais que lle afecten ou non. As personas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para as fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos; dado o caso caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Responsable do ficheiro deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Dacordo coa lexislación vixente ten os seguintes dereitos: dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión, dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, dereito a opoñerse ao tratamento, dereito á portabilidade dos datos e así mesmo, a revocar o consentemento otorgado.

6.1. ¿Cómo exercitar os meus dereitos?

Para exercer os seus dereitos, debe dirixirse ao responsable, solicitando o correspondente formulario para o exercicio do derecho elixido. Opcionalmente, pode acudir á Autoridade de Control competente para obter información adicional acerca dos seus dereitos. Os datos de contacto para o exercicio dos seus dereitos son o teléfono ——————- y o enderezo electrónico: ———————. Recorde acompañar unha copia dun documento que nos permita identificalo.

7. CONSENTEMENTO PARA ENVÍO DE COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

Así mesmo, e dacordo co establecido na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, completando o formulario de recollida de datos e marcando a correspondente casiña “Acepto o envío de comunicacións electrónicas”, está otorgando o consentemento expreso para enviarlle á súa dirección de correo electrónico, teléfono, fax ou outro medio electrónico información acerca da Empresa.